Kitap Detayı

Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat

Görüntülenme: 3.040
Yazarlar: ,

69,00 

Yayınevi: Aristo
Basım Tarihi: 2019 Ekim
Basım Yeri: İstanbul
Kapak : Karton Kapak
Kağıt : 80 gr Ivory
Sayfa Sayısı: 384
Boyut: 14 x 21 cm.
Baskı: 1
ISBN: 9786057615701

 

Stok Kodu: 9786057615701 Kategoriler: Etiketler: , , , ,
   

Açıklama

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………… 3

HUKUK VE MEDYA

1) ULUSLARASI DÜZENLEMELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ      31

 1. a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19-Düşünce ve İfade Özgürlüğü 31
 2. b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.10 –İfade Özgürlüğü… 31
 3. c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 27……………………….. 31

2) 1982 ANAYASASI’NDAKİ MEDYA HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER………………………………………………………………………………….. 33

Basın ve yayımla ilgili hükümler……………………………………. 33

 1. Basın hürriyeti……………………………………………………. 33
 2. Süreli ve süresiz yayın hakkı………………………………….. 34
 3. Basın araçlarının korunması…………………………………… 34
 4. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı…………………………………………………………………………… 35
 5. Düzeltme ve cevap hakkı………………………………………. 35

3) TÜRKİYE’DE MEDYA HUKUKU’NUN KAYNAKLARI. 37

A- BASIN KANUNU…………………………………………………. 37

Amaç ve kapsam…………………………………………………….. 37

Tanımlar……………………………………………………………….. 37

Basın özgürlüğü……………………………………………………… 38

Zorunlu bilgiler………………………………………………………. 39

Sorumlu müdür………………………………………………………. 39

Süreli yayın sahibi…………………………………………………… 40

Beyanname verilmesi……………………………………………….. 40

Beyannamenin incelenmesi……………………………………….. 41

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi…………………….. 41

Teslim yükümlülüğü………………………………………………… 42

Cezai sorumluluk…………………………………………………….. 42

Haber kaynağı………………………………………………………… 43

Hukukî sorumluluk………………………………………………….. 43

Düzeltme ve cevap………………………………………………….. 44

Zorunlu bilgileri göstermeme……………………………………… 45

Durdurulan yayının yayımına devam etme…………………….. 46

Teslim yükümlülüğüne uymama…………………………………. 46

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması…………………………. 46

Yargıyı etkileme……………………………………………………… 47

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme………………….. 47

Kimliğin açıklanmaması……………………………………………. 47

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma…………………. 48

Süreli yayınların dağıtımı………………………………………….. 48

Yeniden yayım……………………………………………………….. 49

El koyma, dağıtım ve satış yasağı……………………………….. 49

Dava süreleri………………………………………………………….. 50

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü……………………….. 51

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı…………………….. 52

Tebligat………………………………………………………………… 52

Yürürlükten kaldırılan hükümler…………………………………. 52

Yürürlük……………………………………………………………….. 53

Yürütme……………………………………………………………….. 53

B- BASIN AHLÂK ESASLARI HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARI………………………………………………………………………………. 55

C- TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU……. 61

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç:……………………………………………………………………… 61

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Yayın Esasları Temel ilkeler

Yayın esasları:…………………………………………………………… 63

İKİNCİ KISIM

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM

Organların Teşkili ve Görevler Organlar

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali hakları 66

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınların Düzenlenmesi

Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması:            67

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açıköğretim yayınları ile eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar………………………………………………………… 67

Seçimlerde siyasi partilerin yayınları:………………………………. 68

Milli güvenlik açısından yayınların menedilmesi:……………….. 68

Reklam yayınları:……………………………………………………….. 69

Düzeltme ve cevap hakkı:…………………………………………….. 69

Sorumluluk:………………………………………………………………. 71

Metin ve tespitlerin saklanması:……………………………………… 72

Yayınlanmayan haberler:……………………………………………… 72

Yayınların denetimi:……………………………………………………. 73

Kurum programlarının korunması:………………………………….. 73

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirket kurma, satın alma ve ortaklık:……………………………….. 74

İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri:………………………. 75

Devlet Yatırım Bankası kredileri:…………………………………… 75

İndirimli tarife:…………………………………………………………… 75

Tedarik işleri:…………………………………………………………….. 76

Muafiyetler:………………………………………………………………. 76

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personelin özlük hakları:………………………………………………. 76

İkramiye:………………………………………………………………….. 80

Fazla çalışma:……………………………………………………………. 81

Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri:………………………………………………………………….. 81

Öğretim ve eğitim:……………………………………………………… 82

Mesken yapımı ve kiralama:………………………………………….. 82

Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları:…………………. 83

Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:……………………………… 83

Disiplin cezaları:………………………………………………………… 83

Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:…………………………. 86

Görevden uzaklaştırma:……………………………………………….. 87

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi:………………………….. 88

Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esaslar:………………………………………………………………………………. 88

Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun malları:………………. 89

Telekomünikasyon tesisleri:………………………………………….. 90

Yönetmelik:………………………………………………………………. 90

Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hükümleri:………….. 91

Ek Madde 1 – (1/10/1992 – 3840/1 md.)…………………………… 91

BEŞİNCİ KISIM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 ila 5 – (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)……… 92

Geçici Madde 6 – (Mülga : 4/12/1984 – 3093/7 md.)…………… 92

Geçici Madde 7 ila 10 – (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)……. 92

Geçici Madde 11 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)………………… 92

Geçici Madde 12 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)………………… 93

Geçici Madde 13- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/24 md.)………… 93

GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:2/7/2018-KHK-703/95 md.)……… 94

GEÇİCİ MADDE 15 -…………………………………………………. 95

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Yürürlük:………………………………………………………………….. 96

Yürütme:………………………………………………………………….. 96

11/11/1983 TARİHLİ VE 2954 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN MADDELER………………………………………………………………………………. 96

1 – 13/4/1988 tarih ve 322 sayılı KHK’nin geçici maddesi:.. 96

2 – 6/7/1999 tarih ve 4397 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri: 96

C- RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN…………………………………………………… 99

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç………………………………………………………………………. 99

Tanımlar…………………………………………………………………. 101

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yeniden iletim………………………………………………………….. 107

Yayın dili………………………………………………………………… 107

Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu…….. 108

Olağanüstü dönemlerde yayınlar:………………………………….. 109

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Hizmeti İlkeleri

Yayın hizmeti ilkeleri………………………………………………… 110

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim

Genel esaslar……………………………………………………………. 113

Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş 115

Belirli ürünlerin ticarî iletişimi……………………………………… 116

Program desteklemesi………………………………………………… 117

Ürün yerleştirme……………………………………………………….. 118

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yayın Hizmeti İçeriği

Genel ve tematik yayın:……………………………………………… 119

Avrupa eserleri:………………………………………………………… 120

Kısa gösterim hakkı…………………………………………………… 121

Kamunun önemli olaylara erişimi…………………………………. 121

Düzeltme ve cevap hakkı……………………………………………. 122

ALTINCI BÖLÜM

Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

Kuruluş ve hisse oranları…………………………………………….. 124

Hisse, şirket devri ve birleşme……………………………………… 126

Logo ve çağrı işareti………………………………………………….. 127

İzleyici temsilciliği……………………………………………………. 128

Haber birimlerinde çalışanlar……………………………………….. 128

Koruyucu sembol sistemi……………………………………………. 128

Yayın kayıtlarının muhafazası……………………………………… 129

YEDİNCİ BÖLÜM

Frekans Planlaması ve Yayın Lisansı

Frekans planlaması ve tahsis………………………………………… 129

Yayın lisansı türleri, süresi ve devir………………………………. 132

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yayınların İletimi ve Yetkilendirme

Multipleks işletmecileri………………………………………………. 133

Platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri        134

Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu……………… 135

DOKUZUNCU BÖLÜM

Seçim Dönemi

Seçim döneminde yayınlar………………………………………….. 137

Siyasî reklam…………………………………………………………… 137

ONUNCU BÖLÜM

Yaptırımlar

İdarî yaptırımlar……………………………………………………….. 138

Adlî yaptırımlar………………………………………………………… 141

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Kuruluş…………………………………………………………………… 142

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu………………………………….. 143

Üst Kurul Başkanı ve Başkan Vekili……………………………… 144

Görev ve yetkiler………………………………………………………. 146

Yasaklar ve denetim………………………………………………….. 150

Üst Kurul üyelerinin teminatı, malî ve sosyal hakları…………. 152

Üst Kurulun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı…. 153

Malî kaynaklar ve bütçe……………………………………………… 154

Gelirlerin tahsili……………………………………………………….. 155

Üst Kurulun teşkilâtı, personeli ve kadroları……………………. 158

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin hükümler….. 161

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü……….. 163

Sorumluluk ve sorumlu müdür……………………………………… 163

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü……….. 165

Sorumluluk ve sorumlu müdür……………………………………… 165

Tebligat ve yetkili mahkemeler…………………………………….. 166

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler………… 166

Üst Kurul üyeleri ve personele dair geçiş hükümleri………….. 167

Yönetmelikler………………………………………………………….. 170

Lisans sahibi kuruluşlar………………………………………………. 170

Kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri…………………….. 170

Müeyyideler…………………………………………………………….. 172

Atıflar…………………………………………………………………….. 172

Bazı maddelerin uygulanması………………………………………. 172

D- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU-………………………… 175

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç……………………………………………………………………… 175

Kapsam………………………………………………………………….. 175

Tanımlar…………………………………………………………………. 175

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

Bilgi edinme hakkı……………………………………………………. 176

Bilgi verme yükümlülüğü……………………………………………. 177

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Başvurusu

Başvuru usulü………………………………………………………….. 177

İstenecek bilgi veya belgenin niteliği……………………………… 178

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler….. 178

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme………………….. 178

Bilgi veya belgeye erişim……………………………………………. 179

Bilgi veya belgeye erişim süreleri…………………………………. 179

Başvuruların cevaplandırılması…………………………………….. 180

İtiraz usulü………………………………………………………………. 180

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu……………………………… 180

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Yargı denetimi dışında kalan işlemler…………………………….. 182

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler…………………………. 182

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler…….. 182

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler……………………………… 182

Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.. 183

Özel hayatın gizliliği………………………………………………….. 184

Haberleşmenin gizliliği………………………………………………. 184

Ticarî sır…………………………………………………………………. 184

Fikir ve sanat eserleri…………………………………………………. 184

Kurum içi düzenlemeler……………………………………………… 185

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler………………………… 185

Tavsiye ve mütalaa talepleri………………………………………… 185

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler……………………………. 185

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza hükümleri………………………………………………………… 186

Rapor düzenlenmesi…………………………………………………… 186

Yönetmelik……………………………………………………………… 187

Yürürlük…………………………………………………………………. 187

Yürütme…………………………………………………………………. 187

E-İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN…………………………………………………………………….. 189

Amaç ve kapsam………………………………………………………. 189

Tanımlar…………………………………………………………………. 189

Bilgilendirme yükümlülüğü…………………………………………. 191

İçerik sağlayıcının sorumluluğu……………………………………. 192

Yer sağlayıcının yükümlülükleri…………………………………… 192

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri……………………………….. 193

Erişim Sağlayıcıları Birliği………………………………………….. 194

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri………………….. 196

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi…………….. 196

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi………. 201

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi 203

İdarî yapı ve görevler…………………………………………………. 204

Yönetmelikler………………………………………………………….. 207

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler…………………………….. 207

EK MADDE 1-………………………………………………………… 208

EK MADDE 2…………………………………………………………. 209

EK MADDE 3…………………………………………………………. 209

GEÇİCİ MADDE 1-………………………………………………….. 209

GEÇİCİ MADDE 2…………………………………………………… 210

GEÇİCİ MADDE 3…………………………………………………… 211

GEÇİCİ MADDE 4…………………………………………………… 211

Yürürlük…………………………………………………………………. 212

Yürütme…………………………………………………………………. 212

F- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU………………….. 213

BİRİNCİ BÖLÜM

Fikir ve Sanat Eserleri

Amaç……………………………………………………………………… 213

Kapsam………………………………………………………………….. 213

Tanımlar…………………………………………………………………. 213

 1. B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:…………………………….. 215

I – İlim ve edebiyat eserleri:…………………………………….. 215

II – Musiki eserleri:……………………………………………….. 216

III – Güzel sanat eserleri:………………………………………… 216

IV – Sinema eserleri:……………………………………………… 217

İşlenmeler ve Derlemeler…………………………………………. 217

Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler:………………………….. 218

İKİNCİ BÖLÜM

Eser Sahibi

 1. A) Tarif:…………………………………………………………………….. 219

I – Genel olarak:……………………………………………………….. 219

II – Eser sahiplerinin birden fazla oluşu:…………………………. 219

III – Eser sahipleri arasındaki birlik:……………………………… 219

 1. B) Eser sahipliği hakkında karineler:………………………………… 220

I – Sahibinin adı belirtilen eserlerde:……………………………… 220

II – Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde:……………………….. 220

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fikri Haklar

 1. A) Eser sahibinin hakları:……………………………………………… 221

I – Genel olarak:……………………………………………………….. 221

II – Manevi haklar:……………………………………………………. 222

 1. Umuma arz salahiyeti:…………………………………………. 222
 2. Adın belirtilmesi salahiyeti:…………………………………. 222
 3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek:…………………. 223
 4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları:……………. 223

III. Hakların kullanılması:…………………………………………… 224

 1. a) Genel olarak:…………………………………………………….. 224
 2. b) Hakları kullanabilecek kimseler:……………………………. 224

IV – Mali haklar:………………………………………………………. 225

 1. Genel olarak:…………………………………………………….. 225
 2. Çeşitleri:………………………………………………………….. 226
 3. a) İşleme hakkı:…………………………………………………. 226
 4. b) Çoğaltma hakkı:……………………………………………… 226
 5. c) Yayma hakkı:…………………………………………………. 226

ç) Temsil hakkı:…………………………………………………. 227

 1. d) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı: 228
 2. Süreler:……………………………………………………………. 228
 3. a) Genel olarak:…………………………………………………. 228
 4. b) Sürelerin devamı:……………………………………………. 229
 5. B) Tahditler:……………………………………………………………….. 229

I – Amme intizamı mülahazasiyle:………………………………… 229

II – Genel menfaat mülahazasiyle:………………………………… 230

 1. Mevzuat ve içtihatlar…………………………………………… 230
 2. Nutuklar:………………………………………………………….. 230
 3. Temsil serbestisi:……………………………………………….. 230
 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler:………. 231
 5. İktibas serbestisi:……………………………………………….. 231
 6. Gazete münderecatı:……………………………………………. 232
 7. Haber:……………………………………………………………… 232

III – Hususi menfaat mülahazasiyle:………………………………. 233

 1. Şahsan kullanma:……………………………………………….. 233
 2. Bestekarlara tanınan haklar:………………………………….. 235
 3. Kopye ve teşhir:…………………………………………………. 235
 4. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:……………………………………….. 235

IV – Hükümete tanınan yetkiler:……………………………………. 238

 1. Meslek birliklerinin kurulması:……………………………… 238
 2. Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: 240
 3. Meslek birliklerinin denetimi:……………………………….. 243
 4. Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:…………………………………………………………………………. 244
 5. Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi:……………………. 245
 6. Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesi: 246
 7. Devletin faydalanma salahiyeti:……………………………… 247
 8. Kamuya maletme:………………………………………………. 248

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme ve Tasarruflar

 1. A) Hayatta vaki tasarruflar:…………………………………………….. 249

I – Asli iktisap:…………………………………………………………. 249

II – Devren iktisap:……………………………………………………. 249

III – Sözleşmeler:……………………………………………………… 250

 1. Vücuda getirilecek eserler:……………………………………. 250

IV – Şekil:………………………………………………………………. 250

V – Tekeffül:…………………………………………………………… 251

 1. Hakkın mevcut olmaması:……………………………………. 251
 2. Salahiyetin mevcut olmaması:……………………………….. 251

VI – Yorum kaideleri:………………………………………………… 251

 1. Şümul:…………………………………………………………….. 251
 2. Ruhsat:…………………………………………………………….. 251

3.Mülkiyetin intikali:……………………………………………… 252

VII – Cayma hakkı:…………………………………………………… 252

VIII – Hakkın eser sahibine avdeti:……………………………. 253

 1. B) Vazgeçme:……………………………………………………………… 253
 2. C) Haciz ve rehin:………………………………………………………… 253

I – Caiz olmıyan haller:………………………………………………. 253

II – Caiz olan haller:………………………………………………….. 254

Ç) Miras:……………………………………………………………………. 255

I – Genel olarak:……………………………………………………….. 255

II – Müşterek eser sahiplerinden birinin ölümü:……………….. 255

III – Mirasçıların birden fazla oluşu:……………………………… 255

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hukuk ve Ceza Davaları

 1. A) Hukuk davaları:……………………………………………………….. 256

I – Tecavüzün ref’i davası:…………………………………………… 256

 1. Genel olarak:…………………………………………………….. 256
 2. Manevi haklara tecavüz halinde:……………………………. 256

II – Tecavüzün men’i davası:……………………………………….. 258

III – Tazminat davası:………………………………………………… 258

 1. B) Ceza davaları:…………………………………………………………. 259

I – Suçlar:……………………………………………………………….. 259

 1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz……………. 259
 2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 260
 3. Diğer suçlar:……………………………………………………… 261

II – Fail:…………………………………………………………………. 261

III- Soruşturma ve kovuşturma…………………………………….. 261

 1. C) Çeşitli hükümler:……………………………………………………… 262

I – Görev ve ispat:…………………………………………………….. 262

II – İhtiyati tedbirler ve gümrüklerde geçici olarak el koyma:. 262

III – Hükmün ilanı:……………………………………………………. 263

IV – Zabıt, müsadere ve imha:……………………………………… 263

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 1. A) Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar ve tecavüzün önlenmesi: 263

I – Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar:…………………. 263

II – Haklara tecavüzün önlenmesi:………………………………… 268

III. Eser sahibinin hakları ile bağlantılı hakların kapsamı ve süresi:      270

 1. B) Haksız rekabet:………………………………………………………… 271

I – Ad ve alametler:…………………………………………………… 271

II – İşaret, resim ve ses:……………………………………………… 272

 1. C) Mektuplar:……………………………………………………………… 272
 2. D) Resim ve portreler:…………………………………………………… 273

I – Genel olarak:……………………………………………………….. 273

II – İstisnalar:…………………………………………………………… 273

 1. E) Kanunlar ihtilafı:……………………………………………………… 274

İkramiye…………………………………………………………………….. 278

 1. F) Geçici hükümler:……………………………………………………… 279

I – İntikal hükümleri:…………………………………………………. 279

 1. Genel olarak:…………………………………………………….. 279
 2. Müktesep hakların korunması:………………………………. 280
 3. F) Geçici hükümler:……………………………………………………… 280

I – İntikal hükümleri:…………………………………………………. 280

 1. Genel olarak:…………………………………………………….. 280
 2. Müktesep hakların korunması:………………………………. 281

II – Kaldırılan hükümler:…………………………………………….. 284

 1. G) Son hükümler:…………………………………………………………. 284

I – Kanunun yürürlüğe girmesi:……………………………………. 284

II – Kanunun yürütülmesine memur makam:…………………… 284

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNU  KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN…………………………………………………………………….. 285

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar………………………………………………………………. 285

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar……………………………………………. 285

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Kuruluş ve Görevler………………………………….. 285

Kuruluş: (1)…………………………………………………………….. 285

Personel nitelikleri…………………………………………………….. 291

İKİNCİ KISIM

Telsiz Cihazları……………………………………………………………. 297

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler…………………………………………………………… 297

İKİNCİ BÖLÜM

Telsiz Verici, Verici – Alıcı Cihazları……………………………….. 297

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Telsiz Alıcı Cihazları…………………………………………………….. 298

ÜÇÜNCÜ KISIM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar………………………….. 298

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler………………………………………………………….. 298

Ek Madde 1…………………………………………………………….. 298

Ek Madde 2…………………………………………………………….. 298

Ek Madde 3…………………………………………………………….. 300

Ek Madde 4…………………………………………………………….. 300

Geçici hükümler:………………………………………………………. 300

Geçici Madde 1 ilâ 5………………………………………………. 300

Geçici Madde 6-……………………………………………………. 300

Geçici Madde 7…………………………………………………….. 300

Geçici Madde 8…………………………………………………….. 300

Geçici Madde 9…………………………………………………….. 302

Geçici Madde 10…………………………………………………… 302

Yürürlük:………………………………………………………………… 303

Yürütme:………………………………………………………………… 303

5-GAZETECİLER CEMİYETİ TÜZÜĞÜ……………………… 305

I.BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı Ve Merkezi…………………………………………… 305

Derneğin Amacı……………………………………………………….. 305

Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar…………………………………… 305

Üyelik……………………………………………………………………. 307

Asıl Üyeliğin Koşulları………………………………………………. 308

Üyelik İçin Başvurma………………………………………………… 308

Üyeliğin Yitirilmesi…………………………………………………… 309

II.BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Cemiyetin Organları………………………………………………….. 310

Olağanüstü Genel Kurul……………………………………………… 310

Çağrı Usulü……………………………………………………………… 311

Toplantı Usulü…………………………………………………………. 311

Genel Kurul’un Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri 312

Genel Kurul’un Görev Ve Yetkileri………………………………. 313

Yönetim Kurulu……………………………………………………….. 314

Yönetim Kurulu’nun Görev Ve Yetkileri………………………… 315

Denetim Kurulu………………………………………………………… 316

Onur Kurulu…………………………………………………………….. 316

Disiplin İşlemleri………………………………………………………. 317

Seçici Kurul…………………………………………………………….. 317

Basın Meclisi…………………………………………………………… 318

Danışma Kurulları…………………………………………………….. 318

III. BÖLÜM

MALİ VE İDARİ İŞLER

Defter Ve Kayıtlar…………………………………………………….. 319

Gelir Ve Gider Belgeleri…………………………………………….. 320

Gelirler…………………………………………………………………… 321

Derneğin Borçlanma Usulleri Ve İç Denetim…………………… 321

Alındı Belgelerinin Kullanımı………………………………………. 322

Yetki Belgesi…………………………………………………………… 322

Yardım Alma…………………………………………………………… 323

Taşınmaz Mallar……………………………………………………….. 323

 1. BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

Tüzük Değişikliği Ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi……………. 323

Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli………………. 324

7-TELSİZ KANUNU…………………………………………………… 325

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar………………………………………………………………. 325

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar……………………………………………. 325

Amaç:……………………………………………………………………….. 325

Kapsam:…………………………………………………………………….. 325

Tanımlar:……………………………………………………………………. 325

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Kuruluş ve Görevler………………………………….. 327

Genel esaslar:……………………………………………………………… 327

Kuruluş:…………………………………………………………………….. 328

Haberleşme Yüksek Kurulunun kuruluş, çalışma esasları ve görevleri:    332

Telekominikasyon Kurumunun Görevleri…………………………… 332

Personel nitelikleri……………………………………………………….. 336

İKİNCİ KISIM

Telsiz Cihazları……………………………………………………………. 338

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler…………………………………………………………… 338

Telsiz kurma ve kullanma esasları:…………………………………… 338

Özel hükümler:……………………………………………………………. 339

Frekans tahsisi ve tescili:……………………………………………….. 339

Amatör telsizcilik:………………………………………………………… 339

 

İKİNCİ BÖLÜM

Telsiz Verici, Verici – Alıcı Cihazları……………………………….. 340

Ruhsat alma mecburiyeti:……………………………………………….. 340

Yer, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi:………….. 340

Telsiz cihazlarının çalıştırılması:……………………………………… 341

Ehliyetli operatör kullanma mecburiyeti:……………………………. 341

Operatör ehliyetnamesi:…………………………………………………. 341

Telsiz yayın kontrolü:……………………………………………………. 342

Telsizlerin denetimi:……………………………………………………… 342

Enterferansın giderilmesi:………………………………………………. 343

Sahil telsiz istasyonları:…………………………………………………. 343

Hava ve deniz taşıtlarının telsiz haberleşmesi:…………………….. 343

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alıcı Cihazları…………………………………………………………….. 344

Telsiz alıcı cihazları:…………………………………………………….. 344

Ruhsat alma mecburiyeti:……………………………………………….. 344

Alıcı cihazlarının yerlerinin değiştirilmesi ve kaydının kapatılması: 345

ÜÇÜNCÜ KISIM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar………………………….. 345

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar…………………………….. 345

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği………………………. 346

İşletmeciler…………………………………………………………………. 346

Bilgi ve ihbar merkezi…………………………………………………… 347

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler………………………………………………………….. 347

Telsiz cihazlarının satış ve devri:……………………………………… 347

Ücret tarifeleri:……………………………………………………………. 347

Emniyet ve muhafaza tedbirleri:………………………………………. 349

Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihazları:      349

Ceza hükümleri:……………………………………………………….. 349

Yönetmelikler:…………………………………………………………….. 353

Kaldırılan hükümler:…………………………………………………….. 353

Geçici hükümler:………………………………………………………….. 355

Geçici Madde 1 –……………………………………………………… 355

Geçici Madde 2………………………………………………………… 356

Geçici Madde 3………………………………………………………… 356

Geçici Madde 4………………………………………………………… 356

Geçici Madde 5………………………………………………………… 356

Geçici Madde 6………………………………………………………… 356

Geçici Madde 7………………………………………………………… 357

Yürürlük:……………………………………………………………………. 357

Yürütme:……………………………………………………………………. 358

8- BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN…… 359

Kanunun şümulü:…………………………………………………………. 359

İstisnalar:……………………………………………………………………. 359

Bildirilmesi lazımgelen hususlar:……………………………………… 359

Yazılı mukavele ve terfi esası:…………………………………………. 360

Feshin ihbarı:………………………………………………………………. 360

Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı:………………. 361

Akdin gazeteci tarafından feshi:………………………………………. 362

Müddetlerin artırılması:…………………………………………………. 362

Mülkiye amirine bildirilecek hususlar:………………………………. 362

Tecrübe müddeti:…………………………………………………………. 363

İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat:…………. 363

Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih:………………………………. 364

Rekabet memnuiyeti:…………………………………………………….. 364

Ücret:………………………………………………………………………… 364

Mukavele dışı yazılar:…………………………………………………… 366

Askerlikte ve gebelikte ücret:………………………………………….. 366

Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret:…………………….. 367

Ölüm tazminatı:…………………………………………………………… 368

Haftalık izin:……………………………………………………………….. 368

Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler:……………………… 369

Yıllık ücretli izin:…………………………………………………………. 369

Sendika:…………………………………………………………………….. 369

Sosyal sigorta:…………………………………………………………….. 369

Teftiş ve murakabe:………………………………………………………. 370

Kazançların azaltılamıyacağı:………………………………………….. 370

Ceza hükümleri:…………………………………………………………… 370

Çalışma Müddeti ve fazla mesai:……………………………………… 372

Ek Madde 1…………………………………………………………….. 372

Ek Madde 2…………………………………………………………….. 373

Ek Madde 3…………………………………………………………….. 373

Ek Madde 4…………………………………………………………….. 373

Geçici Madde 1……………………………………………………………. 373

Geçici Madde 2……………………………………………………………. 373

Geçici Madde 3……………………………………………………………. 373

Geçici Madde 4……………………………………………………………. 374

13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 374

1 – 4/1/1961 tarih ve 212 sayılı Kanunun geçici maddesi:…… 374

9- DİĞER MEVZUAT…………………………………………………. 375

A- 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER        375

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yayım Sözleşmesi………………………………………………………… 375

 1. Tanımı…………………………………………………………………… 375
 2. Şekli MADDE…………………………………………………………. 375
 3. Hükümleri………………………………………………………………. 375
 4. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk………………….. 375
 5. Yayımlatanın tasarruf hakkı…………………………………….. 376

III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi……………….. 376

 1. Çoğaltma ve dağıtım…………………………………………….. 376
 2. Düzeltme ve iyileştirme………………………………………….. 377
 3. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım……………………………. 377

VII. Çeviri hakkı………………………………………………………. 377

VIII. Bedel isteme hakkı…………………………………………….. 377

 1. Bedelin belirlenmesi……………………………………………. 377
 2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı…… 378
 3. Sona ermesi……………………………………………………………. 378
 4. Eserin yok olması…………………………………………………… 378
 5. Basılanın yok olması……………………………………………… 379

III. Kişisel sebeplerle sona ermesi…………………………………. 379

 1. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi…………………………………. 379

B- 5237 SAYILI CEZA KANUNU’NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER 380

Bilişim sistemine girme………………………………………………. 380

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 380

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması……………… 381

Yasak cihaz veya programlar……………………………………….. 382

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması       382

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat